Opis projektu

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii (BC IGiK) jest tworzona i zarządzana przez Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (OINTE) Instytutu Geodezji i Kartografii (IGiK). Powstaje w ramach projektu Rozwój cyfrowych zasobów geoinformacyjnych i ich udostępnianie w ramach Ogólnokrajowego Systemu Geoinformacji Naukowej Integrującego Wiedzę Geodezyjną – OGNIWO. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Działanie 2.3, współtworząc wraz z biblioteką tradycyjną bibliotekę hybrydową.

Podstawowym celem BC IGiK jest rozpowszechnianie, popularyzacja i szerokie udostępnianie wydawnictw własnych IGiK i zasobów informacyjnych Biblioteki Instytutu w postaci cyfrowej. Przyczyni się to do wzrostu dostępności tych zbiorów poprzez likwidację barier przestrzennych i czasowych w korzystaniu z tej biblioteki wszystkich zainteresowanych zagadnieniami geodezji, kartografii, fotogrametrii, teledetekcji, katastru, GIS i dziedzin pokrewnych.

Zbiory BC IGiK zawierają obecnie:

1. Bibliograficzne bazy danych, istniejące od 1991 roku:

  • GiK – zawierającą (ok. 22 760 rekordów – stan na 31.12.2017 roku) opisy bibliograficzne: książek, artykułów z czasopism krajowych i zagranicznych, prac naukowo-badawczych, materiałów z konferencji, instrukcji i wytycznych technicznych, wybranych przepisów prawnych, itp.;
  • GiK/PAT – zawierającą (ok. 470 rekordów – stan na dzień 31.12.2017 roku) polskie opisy patentowe na wynalazki i polskie opisy ochronne wzorów użytkowych;

2. Kolekcje (tworzone od 2011 roku):

  • Prace IGiK,
  • Geoinformation Issues,
  • Seria monograficzna,
  • Rocznik Astronomiczny,
  • Niepublikowane prace naukowo-badawcze.

Publikacje zamieszczane w BC IGiK mają uregulowany status prawny.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji